Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
อัตลักษณ์ : ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม เอกลักษณ์ : อนุรักษ์ดนตรีไทย

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

Login Form

           เป้าหมาย

           3.1 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

           3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รักท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อมและมีคุณธรรมจริยธรรม

           3.3 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และสู่ครูมืออาชีพ

           3.4 บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

 3.5 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาด้านบริการวิชาการและเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 3.6 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ข่าวการศึกษา

ข่าว สพฐ.

ผู้บริหารสถานศึกษา

สถิติเยี่ยมชม

012484
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
10
5
128
12159
511
808
12484

Your IP: 54.146.227.92
2019-02-23 07:05

Copyright © 2019 โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) Rights Reserved.