Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
อัตลักษณ์ : ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม เอกลักษณ์ : อนุรักษ์ดนตรีไทย

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

Login Form

ข้อมูลนักเรียน ระดับปฐมวัย

          ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ………คน
          ๒) จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย ……คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อ.๑

๑๒

๒๑

 

อ.๒

๑๕

 

รวม

๑๘

๑๘

  ๓๖

 

          ๓) จำนวนเด็กที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์(ของกรมพลศึกษา  หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๓๗   คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๖
          ๔) จำนวนเด็กที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๖
          ๕) จำนวนเด็กที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๖
          ๖) จำนวนเด็กที่มีความบกพร่องเรียนร่วม- คนคิดเป็นร้อยละ-
          ๗) จำนวนเด็กมีภาวะทุพโภชนาการ ๑ คนคิดเป็นร้อยละ ๒.๖๓
          ๘) จำนวนเด็กต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ- คนคิดเป็นร้อยละ-
          ๙) จำนวนเด็กที่จบหลักสูตร  อ.๒ จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
          ๑๐) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๒: ๓๖
          ๑๑) จำนวนเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๓๖ คนคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๖
          ๑๒) จำนวนเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๓๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๖
          ๑๓) จำนวนเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๓๖ คนคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๖
          ๑๔) จำนวนเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย๓๗คนคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๖
          ๑๕) จำนวนเด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
          ๑๖) จำนวนเด็กซึ่งมีสมรรถภาพทางกลไกสมวัย ๓๗ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ข้อมูลนักเรียน ระดับขั้นพื้นฐาน 

          ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 60  คน 
          ๒) จำนวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 68  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับ

ชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

ป.๑

1

16

9

25

12

ป.๒

1

8

8

16

12

ป.๓

1

9

8

17

12

ป.๔

1

9

7

16

12

ป.๕

1

4

1

5

12

ป.๖

1

8

3-

11

12

รวม

6

54

36

90

 

            ๓) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์(ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100
            ๔)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์ของกรมอนามัย    90  คน  คิดเป็นร้อยละ  100
            ๕)  จำนวนนักเรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  90  คน  คิดเป็นร้อยละ  100
            ๖)  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม      1  คน   คิดเป็นร้อยละ 1.49
            ๗)  จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ    1  คน   คิดเป็นร้อยละ 1.49
            ๘)  จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ   -  คน   คิดเป็นร้อยละ....
            ๙)   จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ       ……คน    คิดเป็นร้อยละ………………
            ๑๐) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)             …….คน           คิดเป็นร้อยละ………………
            ๑๑)  จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น    14   คน   คิดเป็นร้อยละ  20.89
            ๑๒)  จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร   11  คน  คิดเป็นร้อยละ 100

                   ป.๖                         จำนวน  11  คน               คิดเป็นร้อยละ 100

            ๑๓)  อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 12
            ๑๔) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การเคลื่อนไหวและนันทนาการ 90 คน   คิดเป็นร้อยละ 100
            ๑๕)  จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  90  คน  คิดเป็นร้อยละ 100
            ๑๖)  จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 90 คน       คิดเป็นร้อยละ 100
            ๑๗)  จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 90 คน   คิดเป็น  ร้อยละ100
            ๑๘)  จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ  13   คน   คิดเป็นร้อยละ 19.40
            ๑๙)  จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 57คน  คิดเป็นร้อยละ 83.82

ข่าวการศึกษา

ข่าว สพฐ.

ผู้บริหารสถานศึกษา

สถิติเยี่ยมชม

012477
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
3
5
121
12159
504
808
12477

Your IP: 54.146.227.92
2019-02-23 06:23

Copyright © 2019 โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) Rights Reserved.